Описание

Подходящи кандидати за този тип кусове са тези, които на тестовете за определяне на езикови компетенции са доказали развити езикови умения на нива B2 или C1, които са базистни съответно за явяване на FCE CAE от изпитната система на Cambridge ESOL examinations, както и на други изпитни формати като IELTS или TOEFL. Всички тези сертификатни изпити целят проверяване на езиковата компетентност на английски език, изучаван като чужд език.

В рамките на 60-те часа се работи с практически тестове на съответния формат, като се спазват всички ограничения за времетраене на определените части, което дава реална представа за натоварването на концентрацията в деня на изпита. Курсистите получават компетентна оценка на писмените задачи и представянето им на всички части на устното интервю. Разполагаме с разнообразни справочни материали, които подпомагат рашаването на специфични затруднения в употребата на езика от лексикално и граматично естество. Курсистите получават и полезни съвети за преодоляване на стреса в изпитния ден, рационално използване на времето на отделните части, както и анализ на най-често допусканите грешки в подхода и изпълнението на различните задачи.

Share this product