Описание

В зависимост от целите и нуждите на съответния клиент се изработва индивидуален учебен план, съобразен с типа езикови знания и умения, които трябва да бъдат усвоени, както и с началното езиково ниво на кандидатите. Подбира се подходяща основна система за учене на езика, но в хода на обучението се включват материали от разнообразни източници, които доразвиват и затвърждават знанията и уменията, върху които се работи в определен етап от обучението.

Съдържанието на курса, освен развиване на общи езикови умения може да включва и въвеждане на професионална терминология и типични изрази, характерни за съответната професионална сфера. Такива материали могат да бъдат изолзвани и на начално езиково ниво. Използваните професионални системи са изработени на базата на изследвания и консултации с професионалисти в съответната сфера, за да предложат автентичен и актуален професионален език.

 

Share this product