Описание

Децата, преминали курсове на Езикова школа, в ранна възраст, естествено продължават обучението си в този следващ етап от развитието на езиковите си умения. Ученици в 1-ви и 2-ри клас, които не са изучавали чуждия език под друга форма се записват без да се тества входното им ниво. Всички останали полагат писмен тест и устно интервю за определяне на текущите им знания и умения, което е необходимо, за да бъдат разпределени в подходящи групи със съответното езиково ниво. Групите се състоят от 6 до 12 курсисти, което позволява и индивидуално внимание към ученици, които имат нужда от повече съдействие за усвояване на езиковия материал.

Използват се оригинални учебни помагала, специално разработени за изучаване на чуждия език в съответната възраст, цената на които е включена в таксата за курса. Освен това, от друга справочна литература или съвременни информационни средства се подбират подходящи материали, съвместими с учебната програма или интересите на курсистите.

Усвояването на учебния материал регулярно се проверява с текущи тестове по учебното съдържание на използваната система, а в края на учебната година се правят примерни тестове от международни формати, съответстващи на възрастта и езиковото ниво, което трябва да бъде постигнато през учебната година. Това дава реална, независима оценка на придобитите умения за възприемане и обработване на текст, слухово възприемана информация, както и за писмено и устно изразяване на изучавания чужд език.

 

Share this product